bagre, sacie bagre, ciste jazero, cistenie jazier. cistenie jazierka,

Bagre

Sacie bagre spoločnosti PROGROUPE slúžia na odstraňovanie a ťažbu dnových sedimentov z vodných plôch. Naše plávajúce sacie bagre sú vybavené rozmanitým príslušenstvom tak, aby vyhoveli požiadavkám takmer každého projektu.

Prehľad našich sacích bagrov:

DredgeKing PERM

Náš najväčší a najvýkonnejší sací bager je pomenovaný po geologickom období prvohôr. Tým nenarážame na jeho vek, ale na mohutnosť a silu, ktorá sa v ňom skrýva. Nízky ponor bagra DredgeKing PERM umožňuje prácu v plytkých vodách, pričom vďaka konštrukcii ramena a stabilizačných nôh dokážeme ťažiť v hĺbkach až 6 m. Voliteľné zariadenia (napr. hrable, lyžice, kosiaci nástavec v tvare T, bagrovacie čerpadlo s frézou a pod.), ktoré je možné pripojiť, poskytujú bagru DredgeKing PERM mimoriadne všestranné využitie.

TrexDuke IPEL

Sací bager schopný výkonom konkurovať PERMU s výhodou pásového pohonu sme pomenovali po Slovenskej rieke Ipeľ. TrexDuke IPEL je prvý obojživelný sací bager svojho druhu a PROGROUPE je prvá spoločnosť, ktorá takéto zariadenie používa. Bager je schopný pracovať na súši, v plytkých aj v hlbokých vodách pričom výkonom sa vyrovná veľkým plávajúcim sacím bagrom bez pásového pohonu.

DredgePrince LABOREC

Východoslovenská rieka dala meno nášmu najmenšiemu, ale najšikovnejšiemu bagríku. DredgePrince LABOREC je najnovší prírastok do našej flotily multifunkčných strojov pre údržbu vodných plôch. Jeho špecifikom sú kompaktné rozmery a nízka hmotnosť, vďaka čomu ho môžeme jednoducho prepravovať na prívesnom vozíku za osobným autom. Tento fakt výrazne redukuje náklady na údržbu malých vodných plôch a ich okolia.

Aké veľké jazero dokážeme vyčistiť?

Čistíme malé domáce jazierka, ale aj obrovské vodné toky, jazerá a rieky. Naša plávajúca flotila zahŕňa malý obratný bager, ktorý zmestíme na prívesný vozík za osobné auto, ale aj bagre vhodné pre veľké projekty. Máme skúsenosti s projektami odstránenia sedimentov a čistenia v rozsahu stoviek tisíc ton. Nakoľko je každý jeden projekt veľmi špecifický, každú cenovú ponuku vytvárame individuálne. Pre bližšie informácie nás preto neváhajte kontaktovať. Náš tím vám zodpovie na všetky otázky a vypracuje pre vás cenovú ponuku na mieru.

Naše doterajšie veľké projekty:

Odstraňovanie kontaminovaných sedimentov z dna rieky Klenice
Realizácia: 2011
Trvanie projektu: 20 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 600 m³
Sediment: kontaminovaný olovom, zmes ílu, úlomky dreva
Prečerpaná hydrozmes: 2400 m³

Odstraňovanie dnových nánosov sedimentu z dna vodnej nádrže Veľké Kozmálovce
Realizácia: 2008 – 2011
Trvanie projektu: 312 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 130 000 m³
Prečerpaná hydrozmes: 580 000 m³
Spracovaný sediment: 80 000 t
Sediment: 50% organický, 50% anorganický, množstvo odpadu a konárov

Odstraňovanie dnových nánosov sedimentu z dna vodného diela Gabčíkovo – rieka Dunaj
Realizácia: 2011 – 2013
Trvanie projektu: 520 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 240 000 m³
Prečerpaná hydrozmes: 2 350 000 m³
Spracovaný sediment: 181 000 t
Sediment: prevažne anorganický s prímesou piesku

Viac informácií ohľadom služieb, ktoré ponúkame nájdete na stránke www.progroupe.net

Čistíme jazerá

sinice, cyanobakterie, cistenie jazier, ciste jazerio, ciste jazierko

Sinice

Sinice (cyanobaktérie) sú skupina baktérií schopných produkovať kyslík prostredníctvom fotosyntézy podobne ako rastliny. Vyskytujú sa vo vodnom prostredí, ale aj v pôde. Zvýšený výskyt siníc je zaznamenávaný najmä po slnečnom a teplom počasí. Ich nadmerný výskyt, tzv. vodný kvet siníc vo vodných nádržiach predstavuje významný ekologický problém. Sinice kontaminujú vodné plochy, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody alebo k rekreačným účelom. Vodný kvet siníc vzniká od konca mája a pretrváva až do októbra. Na jeseň sa vplyvom nízkych teplôt koncentrácia buniek vo vode zníži. Nastáva kľudové štádium siníc a rias, ktoré klesnú ku dnu a uložia sa do sedimentu. Takto prežijú nepriaznivé podmienky zimy. S príchodom jari sú sinice vyplavené k hladine a  vznikajú nové populácie.

Ako dokážeme eliminovať tvorbu siníc na vodnej ploche:

V skorých jarných mesiacoch odťažíme sedimenty sacím bagrom. Odobratím sedimentu spolu so sinicami v kľudovom štádiu dôjde k zníženiu ich koncentrácie. Preventívnu ťažbu realizujeme v období od februára do apríla. V letných mesiacoch, v čase bujného rastu siníc, aplikujeme chemické zrážanie koagulačným prípravkom. Koagulant zrazí sinice na dno do sedimentu. Zrazené sinice spolu s vrstvou dnového sedimentu odťažíme sacím bagrom. Táto ťažba zabezpečí elimináciu vodného kvetu siníc aj v nasledujúcich rokoch.

Dlhodobá údržba vodnej plochy z hľadiska tvorby vodného kvetu siníc spočíva v narušení ich životných podmienok. Aj keď nevieme zabrániť zvyšovaniu teploty vody, môžeme zabrániť rastu siníc znižovaním koncentrácie potrebných živín. Jednou z hlavných živín pre sinice je fosfor. Koncentrácie fosforu v prostredí zvyšuje aplikácia hnojív, pracích práškov a pod.

Kto sme a čo robíme?

PROGROUPE je mladá a inovatívna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na odstraňovanie a odvodňovanie sedimentov z dna riek, jazier, lagún, kanálov, nádrží, vodných diel a iných vodných plôch. Postaráme sa aby ste mali čisté jazero.

Sedimentujúci íl, hlina a piesok pomaly narúšajú kvalitu vodných zdrojov. Použitím pokročilej technológie ťažby a spracovania sedimentov Progroupe významne zvyšuje kvalitu týchto zdrojov tým, že:

  •        Obnovuje pôvodný objem nádrží
  •        Rozširuje a udržiava toky pre vodnú dopravu
  •        Čistí jazerá a rybníky

V PROGROUPE je naším cieľom zlepšiť stav životného prostredia ťažbou a spracovaním dnových sedimentov z dna vodných tokov a jazier. Tým obnovíme kapacitu nádrží, prehĺbime a udržíme splavnosť vodných ciest, a zabezpečíme ich čistotu. Dokážeme zrevitalizovať a obnoviť vodné toky ťažbou sedimentu, kosením nežiadúceho rastlinstva, vyčistením koryta od nánosov, odstránením naplaveného odpadu, a stabilizovaním brehovej línie. Na odstránenie sedimentov využívame tzv. mokrú metódu. Na rozdiel od konvenčnej metódy, kedy je nutné vodnú plochu vypustiť, zostáva jazero počas našej práce plne funkčné. Vďaka tomu je možné vodnú plochu aktívne využívať na rekreačné účely. Zároveň sú chránené vodné živočíchy, ktorým ťažba sedimentu nenarúša životné prostredie. Pri malých projektoch používame na spracovanie sedimentu geovaky. Tieto sú priestorovo nenáročné a lacné, čím dokážeme ekonomicky vyčistiť aj menšie jazierka.

Používame plávajúce stroje, ktoré už svojou koncepciou eliminujú negatíva stavebných strojov pri údržbe vodnej plochy. Malý plávajúci bager DredgePrince dokáže zabezpečiť špeciálnu údržbu vodnej plochy v kratšom čase než konvenčná stavebná technika, vďaka rýchlemu presunu po vodnej hladine a veľkému operačnému rádiusu. Zároveň, vďaka presunu po vode je DredgePrince schopný prácu vykonať s násobne nižšou spotrebou paliva a so zanedbateľnými nákladmi na dopravu stroja.

Vďaka tomu dokážeme:
  • Vyčistiť koryto alebo kanál od nánosov sedimentu. Odstránené sedimenty potom podľa konkrétnych požiadaviek a regulácií spracujeme, zneškodníme alebo ďalej využijeme.
  • Pokosiť, zozbierať, zhromaždiť a podľa požiadaviek aj ekologicky zlikvidovať rastlinstvo z vodnej plochy, alebo z nedostupného priestoru vodného toku či kanálu.
  • Odstrániť a spracovať rôzne druhy naplaveného organického materiálu a odpadu.
  • Naším systémom RESET (REpair Shore Erosion Technology) dokážeme odstránený materiál využiť pri rekonštrukcii a stabilizovaní brehových nátrží a výmoľov.