Kto sme a čo robíme?

PROGROUPE je mladá a inovatívna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na odstraňovanie a odvodňovanie sedimentov z dna riek, jazier, lagún, kanálov, nádrží, vodných diel a iných vodných plôch. Postaráme sa aby ste mali čisté jazero.

Sedimentujúci íl, hlina a piesok pomaly narúšajú kvalitu vodných zdrojov. Použitím pokročilej technológie ťažby a spracovania sedimentov Progroupe významne zvyšuje kvalitu týchto zdrojov tým, že:

  •        Obnovuje pôvodný objem nádrží
  •        Rozširuje a udržiava toky pre vodnú dopravu
  •        Čistí jazerá a rybníky

V PROGROUPE je naším cieľom zlepšiť stav životného prostredia ťažbou a spracovaním dnových sedimentov z dna vodných tokov a jazier. Tým obnovíme kapacitu nádrží, prehĺbime a udržíme splavnosť vodných ciest, a zabezpečíme ich čistotu. Dokážeme zrevitalizovať a obnoviť vodné toky ťažbou sedimentu, kosením nežiadúceho rastlinstva, vyčistením koryta od nánosov, odstránením naplaveného odpadu, a stabilizovaním brehovej línie. Na odstránenie sedimentov využívame tzv. mokrú metódu. Na rozdiel od konvenčnej metódy, kedy je nutné vodnú plochu vypustiť, zostáva jazero počas našej práce plne funkčné. Vďaka tomu je možné vodnú plochu aktívne využívať na rekreačné účely. Zároveň sú chránené vodné živočíchy, ktorým ťažba sedimentu nenarúša životné prostredie. Pri malých projektoch používame na spracovanie sedimentu geovaky. Tieto sú priestorovo nenáročné a lacné, čím dokážeme ekonomicky vyčistiť aj menšie jazierka.

Používame plávajúce stroje, ktoré už svojou koncepciou eliminujú negatíva stavebných strojov pri údržbe vodnej plochy. Malý plávajúci bager DredgePrince dokáže zabezpečiť špeciálnu údržbu vodnej plochy v kratšom čase než konvenčná stavebná technika, vďaka rýchlemu presunu po vodnej hladine a veľkému operačnému rádiusu. Zároveň, vďaka presunu po vode je DredgePrince schopný prácu vykonať s násobne nižšou spotrebou paliva a so zanedbateľnými nákladmi na dopravu stroja.

Vďaka tomu dokážeme:
  • Vyčistiť koryto alebo kanál od nánosov sedimentu. Odstránené sedimenty potom podľa konkrétnych požiadaviek a regulácií spracujeme, zneškodníme alebo ďalej využijeme.
  • Pokosiť, zozbierať, zhromaždiť a podľa požiadaviek aj ekologicky zlikvidovať rastlinstvo z vodnej plochy, alebo z nedostupného priestoru vodného toku či kanálu.
  • Odstrániť a spracovať rôzne druhy naplaveného organického materiálu a odpadu.
  • Naším systémom RESET (REpair Shore Erosion Technology) dokážeme odstránený materiál využiť pri rekonštrukcii a stabilizovaní brehových nátrží a výmoľov.
Kto sme a čo robíme?

You May Also Like