prieskum vodnej plochy

Prieskum vodnej plochy

V procese plánovania revitalizácie vodných plôch je v prvých krokoch potrebné vykonať zisťovanie aktuálneho stavu a prieskum vodnej plochy.

Požadovanými údajmi sú najmä:  

  •  celkový objem sedimentu in situ, vo vodnej ploche, resp. v určenej oblasti
  • hrúbka vrstvy sedimentov v jednotlivých oblastiach vodnej plochy
  • batymetrické meranie – topografia dna vodnej plochy
  • kvalita sedimentu
  • kvalita vody

Prieskum vodnej plochy realizujeme z hladiny pomocou  člna s potrebným profesionálnym zariadením. Pre zameranie objemu sedimentu usadeného na dne vodnej plochy, jeho štruktúru a hrúbku vrstvy najčastejšie využívame sub-bottom profiler. Jedná sa o špeciálny sonar, ktorého zvukové vlny prenikajú sedimentom. Na fyzikálnych rozhraniach sú tieto vlny spätne odrážané, čo umožňuje vytvorenie digitálneho sonarového obrazu o topografii dna vodnej plochy, celkovej hrúbke sedimentov a ich štruktúre. Topografiu vodnej plochy zameriavame tiež viaclúčovým sonarom. Zozbierané údaje z terénu spracúvame a analyzujeme vo vybraných softvéroch.  Výstupom je najmä mapa hĺbok, priečne profily dna, digitálny terénny 3D model. Práve vďaka týmto podkladom je možné určiť najproblémovejšie miesta v jazere, alebo vo vodnom toku. V prípade, že sa jedná o vodnú plochu ku ktorej existuje pôvodná projektová dokumentácia, na základe nameraných podkladov dokážeme dopočítať údaje o aktuálnom objeme sedimentov a hrúbke sedimentov v jednotlivých oblastiach.

Za účelom kvalitatívneho zhodnotenia sedimentov zabezpečujeme odber pomocou špeciálnej odbernej dutej tyče, ktorá umožňuje odber vzorky zo všetkých vrstiev sedimentu a ich následné vizuálne rozlíšenie. Na odobratých vzorkách následne vykonáme laboratórne analýzy, zamerané predovšetkým na obsah znečisťujúcich látok a ťažkých kovov. Na základe výsledkov laboratórnych analýz určí kvalifikovaná osoba v posudku možnosti využitia alebo likvidácie dnového sedimentu.  

Vodu odberáme z vodnej plochy, ale aj zo zdroja z viacerých bodov a vrstiev vodného stĺpca. Laboratórny rozbor je najčastejšie zameraný na mikrobiologické parametre a obsah látok určených na základe potreby daného projektu.