vodne prostredie sedimentov

Prirodzené vodné prostredie: Sedimenty v hydrografickom systéme II.

Na vodné prostredie a dynamiku sedimentov má významný vplyv ľudská činnosť. Priamym zásahom človeka je najmä ťažba štrkov a pieskov, či už za účelom získavania stavebných materiálov alebo za účelom prehlbovania koryta z dôvodu protipovodňovej ochrany.  Naše vodné toky boli vo významnej miere upravené, regulované a zúžené z dôvodov ochrany nížin pred zaplavením. Umelé jazerá a prehradenia zabraňujú presunu sedimentov. V týchto úsekoch následne musí prebiehať údržba – odstraňovanie sedimentov. Sedimenty sú odstraňované bagrovaním alebo preplachom. Najmä v nížinách s intenzívnym hospodárstvom,  v oblastiach s obmedzenou brehovou vegetáciou je častejšie vykonávané odstraňovanie jemných sedimentov pomocou sacieho bagra.
Morfologická variabilita upraveného koryta rieky je ovplyvnená hlavne jej šírkou a hydrológiou. Vzrastajúca urbanizácia a nepriepustnosť rozsiahlych plôch predurčujú nárast rýchlosti odtoku dažďa, ktorý následne rýchlo zdvihne vodný stĺpec v rieke. To má za následok zväčšenie objemu prenosu tuhých častíc. Predpokladá sa, že v budúcnosti sa bude dynamika sedimentov zvyšovať. Priame aj nepriame zásahy človeka majú významný vplyv na vznik, presun a ukladanie sedimentov čoho následkom je deficit, alebo naopak, nadbytok sedimentu vo vodnom prostredí. Všetky časti povodia sú vzájomne prepojené. Deficit sedimentov vo vyšších častiach toku môže spôsobiť lokálnu eróziu a zapríčiniť tým nadbytok sedimentov v údolnej časti.

Jemné sedimenty majú významný vplyv na morfológiu a biotopy vodných tokov. Nemenej dôležitú úlohu plnia v prirodzenom obehu uhlíka, ktorý je spolu s nimi presúvaný v prostredí v rozpustenej forme, alebo vo forme organického materiálu (napr. listy). Jemné sedimenty plnia úlohu nositeľa živín nevyhnutných pre rast vodných rias a podporu rastu vegetácie lužného lesa. Okrem spomenutého so sebou prináša aj potravu vodným organizmom. Zrnitosť sedimentov vplýva na typ lužného lesa. V prípade, že sa pozdĺž rieky ukladá štrk a sedimenty väčšej frakcie, rozvíja sa na tomto území mäkký lužný les. Ak naopak prevláda jemný sediment, dôjde k rozvoju tvrdého lužného lesa. Rozvoj spomenutých závisí jednak od zrnitosti ale aj od frekvencie záplav. Dynamika jemných sedimentov má priame aj nepriame účinky na vodné živočíchy. Mnoho živých organizmov je adaptovaných na túto dynamiku svojou morfológiou, fyziológiou, správaním a životným cyklom.
Zásah človeka do prostredia narušuje prirodzenú rovnováhu medzi vstupom a presunom jemných sedimentov. Následky sú najmä dva: zvýšený prísun jemných sedimentov do vodného prostredia, ktorý môže zapríčiniť kolmatáciu dna a ovplyvniť tým prísun kyslíka. Nízka rýchlosť prúdu podporuje ukladanie jemných sedimentov čím sa zvyšuje riziko záplav. Naopak, zvýšený prísun jemných sedimentov uložených na dne hĺbku vody zníži, čo podporuje vznik dunovej morfológie dna. Preplachovanie umelých jazier s vysokou koncentráciou jemných sedimentov môže zapríčiniť zanesenie a výrazné ukladanie sedimentov nižšie na toku. Prostredníctvom jemných sedimentov môže v mnohých prípadoch tiež dôjsť ku kontaminácii lužných lesov a to najmä ťažkými kovmi. 

# vodné prostredie

Prirodzené vodné prostredie: Sedimenty v hydrografickom systéme II.

You May Also Like